Puisi - Apa Saja


Apa saja yang kau beri
Apa saja yang kau puji
Apa saja yang kau nilai
Apa saja yang kau benci
Apa saja yang kau maki
Adalah apa yang kau dapat

Joe Azkha, 2021

0 Comments

Posting Komentar